+ تصمیم سرنوشت
این تصمیم شماست که خودتان را می سازد نه سرنوشت


شنبه 24 مرداد 1394

عنوان آخرین یادداشتها