+ سواد کافی و شعور لازم
بزرگ ترین مصیبت یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن و نه شعور لازم برای خاموش ماندن داشته باشد.


دوشنبه 29 تیر 1394

عنوان آخرین یادداشتها