+ دو قدم تا کامیابی
طعم بسیاری از شکست های زندگی را کسانی چشیده اند که در دوقدمی کامیابی، از تلاش دسته کشیده اند.


سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1394

عنوان آخرین یادداشتها