+ شادی کجاست؟
تمرکز بر سفر است، نه مقصد. شادی در اتمام یک فعالیت نیست بلکه در انجام فعالیت است.


چهارشنبه 10 دی 1393

عنوان آخرین یادداشتها