+ جهان راهگشا
جهان، راه را برای کسانی که می دانند کجا می روند، می گشاید.


جمعه 5 دی 1393

عنوان آخرین یادداشتها