+ آدم دیروز نباش
تنها کسی که باید سعی کنی بهتر از اون باشی، آدمی هست که دیروز بودی.


جمعه 28 آذر 1393

عنوان آخرین یادداشتها