+ خوشبختی شیرین
شکر با همه شیرینی اش چای را شیرین نمی کند، اگر حرکت قاشق در فنجان نباشد. خوشبختی از دل عمل بیرون می آید.


دوشنبه 24 آذر 1393

عنوان آخرین یادداشتها