+ سکوت نشانه چیست؟
همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست، گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست!


سه‌شنبه 20 آبان 1393

عنوان آخرین یادداشتها