+ چالش را دوست بدارید
مردمانی را به زندگی خود راه دهید که چون شما نمی اندیشند و عمل نمی کنند. آنگاه در می یابید که آنها شما را به چالش کشیده و سبب رشد شما می شوند.


سه‌شنبه 13 آبان 1393

عنوان آخرین یادداشتها