شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1394

تصمیم سرنوشت

این تصمیم شماست که خودتان را می سازد نه سرنوشت