سه‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1393

سکوت نشانه چیست؟

همیشه سکوت نشانه تایید حرف طرف مقابل نیست،

گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست!