سه‌شنبه 13 آبان‌ماه سال 1393

چالش را دوست بدارید

مردمانی را به زندگی خود راه دهید که چون شما نمی اندیشند و عمل نمی کنند. 

آنگاه در می یابید که آنها شما را به چالش کشیده و سبب رشد شما می شوند.