یکشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1393

دکان لبخند

مردی که لبخند به لب ندارد نباید دکان بازکند.