دوشنبه 12 خرداد‌ماه سال 1393

قفس تقدیر

کسی که پرواز بلد نیست به قفس می گوید تقدیر