شنبه 21 دی‌ماه سال 1392

بی وقتی یا بی هدفی

مردم اغلب از بی وقتی شکایت می کنند،
 در حالی که مشکل اصلی بی هدفی است.