دوشنبه 16 دی‌ماه سال 1392

موفقیت چیست؟

موفقیت آن چیزی نیست که بدست می آورید! 

موفقیت آن چیزی است که می توانید ارایه دهید.