سه‌شنبه 3 دی‌ماه سال 1392

پیروی از اصالت ها

کارکنان از رهبری که احساس می کنند اصالت ندارد پیروی نمی کنند.