دوشنبه 2 دی‌ماه سال 1392

چرا و چگونه؟

فردی که “چگونگی” را می‌داند، هیچ‌وقت بی‌کار نخواهد ماند. 

اما کسی که از “چرایی” باخبر است همیشه کارفرمای خودش خواهد بود.