X
تبلیغات
زولا
شنبه 30 آذر‌ماه سال 1392

برنده و بازنده

A winner works harder than a loser and has more time

  A loser is always “too busy” to do what is necessary


برنده بیش از بازنده کار انجام می دهد و در انتها باز هم وقت دارد، 

بازنده همیشه آنقدر گرفتار است که نمی تواند به کارهای ضروری بپردازد.