پنج‌شنبه 28 آذر‌ماه سال 1392

تلاش شانسی

من به شانس خیلی اعتقاد دارم، چون 
هر وقت که تلاش می کنم، شانس می آورم.