سه‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1392

دیوار یا پل

تعداد دیوارهایی که انسان ها در طول تاریخ ساخته اند، 

خیلی بیش از پل هایی است که ساخته اند.