یکشنبه 24 آذر‌ماه سال 1392

زمین خوردن با فایده

هر وقت که زمین خوردی، دست کم چیزی از زمین بردار !