شنبه 23 آذر‌ماه سال 1392

تفکری نو برای پیشرفت

برای پیشرفت باید تغییر کرد و برای تغییر باید فکری نو داشت.