پنج‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1392

مسایل جزیی

برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت:
گام نخست اینکه برای مسائل جزئی خود را ناراحت نکنید.
گام دوم اینکه بدانید: تمام مسائل جزئی ست!