دوشنبه 4 آذر‌ماه سال 1392

تغییر زندگی دست خودتان است

هر آنچه که اطراف شما وجود دارد و شما آنها را زندگی می نامید توسط مردم بوجود آمده است و شما می توانید آنها را تغییر دهید.