یکشنبه 3 آذر‌ماه سال 1392

پای دیگران را نشکنیم

یادمان باشد: 
با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت ... !