یکشنبه 19 آبان‌ماه سال 1392

انتخاب سرنوشت

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد استعدادهایش نیست،

انتخاب هایش است.