سه‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1392

تمجید پس از توبیخ

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، 

افراد درباره رفتار و عملکرد خود و نه رفتار و عملکرد شما فکر می کنند.