دوشنبه 29 مهر‌ماه سال 1392

شما که درخت نیستید

اگر جایی را که ایستاده اید نمی پسندید عوض کنید. 
شما که درخت نیستید.