دوشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1392

پخته نه داغ

هر چیزی که "داغ" شود، بعد از مدت کوتاهی "سرد" می شود؛ 

ولی هر چیزی که "پخته" شود، دیگر به هیچ وجه "خام" نمی شود! پس 

در کوران حوادث و اتفاقات، همواره سعی کنید "پخته" شوید، نه "داغ"!