شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1392

ای باخرد

خرد از سن نمی آید، بلکه نشانه آموزش و یادگیری است.