یکشنبه 17 شهریور‌ماه سال 1392

شبیه دیگران

ما سه چهارم زندگی مان را هدر می دهیم برای اینکه شبیه دیگران باشیم.