دوشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1392

آیا با من تفاهم دارید؟

تفاهم از سه ؛ت؛ تشکیل می شود:

توانایی تحمل تفاوت ها