یکشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1392

عکس آدمها

خیلی از آدم ها مانند عکس هستند!
بزرگشان که بکنی کیفیت شان پایین می آید.