شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1392

سکوت نشانه چیست؟

همیشه سکوت نشانه تایید نیست... 

گاهی به سبب قطع امید از میزان شعور طرف مقابل است.