جمعه 25 مرداد‌ماه سال 1392

هدف یا آرزو

هدف بدون طرح و برنامه آرزویی بیش نیست.