دوشنبه 10 تیر‌ماه سال 1392

مدنیت شما چقدر است؟

میزان مدنیت یک جامعه را 
می توان از نحوه رفتار مردم آن جامعه با حیوانات تشخیص داد.