یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1392

تفریح یا درمان ؟

کسانی که نمی توانند فرصت کافی برای تفریح بیابند، 

دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه می کنند.