سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1392

دانایان احمق

مشکل دنیا اینه که احمق ها کاملا به خود یقین دارند، 
در حالی که دانایان سرشار از شک و دودلی هستند.