شنبه 25 خرداد‌ماه سال 1392

لذت لجن مالی

با خوک کشتی نگیر، چرا که تو لجن مال می شوی ولی او لذت می برد.