چهارشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1392

زمان و زبان

از زمان یا کلمات با بی توجهی استفاده نکن، هیچکدام قابل بازگشت نیستند.