شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1392

یه وقت نلغزی ها

زمانی که ضربان قلب تان زیاد می شود! 

ممکن است کاری بکنید که دوست نداشته باشید 

ولی مهم آن است که لغزش نداشته باشی...