پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392

خوبی هر روز را از دست ندیم

شاید همه روزها خوب نباشد ولی چیز خوب در هر روزی وجود دارد.