چهارشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1392

سازمان های پایدار

سازمان ها به نسبت وسعت نظام اخلاقی حاکم بر آنها پایدار می مانند.