دوشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1391

مکان های ارزشمند در دنیا

ارزشمندترین مکان هایی که در دنیا می توان حضور داشت:

در دعای کسی ... در قلب کسی ... و در فکر کسی!