شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1391

رام کردن یا پیدا کردن

رام کردن اندیشه های سرکش، آسانتر از پیدا کردن اندیشه های نو است.