یکشنبه 21 آبان‌ماه سال 1391

عمر طولانی

برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود. 

بلکه کافیست زندگی به روزهایمان اضافه کنیم.