یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1391

آدم های زیبا

عاشق طرز فکر آدم ها نشید! 
آدم هـــا زیبا فکر می کنند زیبا حرف می زنند،
امـــــــا زیبا زندگی نمی کنند!