پنج‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1391

سرهای بیرون از خاک

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.