یکشنبه 23 مهر‌ماه سال 1391

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی این است که افراد مناسب را در زمان مناسب 

در چرخه تصمیمگیری وارد کنیم.